Main Sushi
     

Botan Ebi Sashimi (3pcs)
Botan Ebi Sashimi (3pcs)
Botan Ebi Sashimi (3pcs)..

$18.00  

Herring Sashimi (3pcs)
Herring Sashimi (3pcs)
Herring Sashimi (3pcs)..

$8.99  

Madai Sashimi (3pcs)
Madai Sashimi (3pcs)
Madai Sashimi (3pcs)..

$15.99  

Shima Aji Sashimi (3pcs)
Shima Aji Sashimi (3pcs)
Shima Aji Sashimi (3pcs)..

$15.99  

Hamachi Sashimi (3pcs)
Hamachi Sashimi (3pcs)
Hamachi Sashimi (3pcs)..

$10.50  

Tuna Sashimi (3pcs)
Tuna Sashimi (3pcs)
Tuna Sashimi (3pcs)..

$9.99  

White Tuna Sashimi (3pcs)
White Tuna Sashimi (3pcs)
White Tuna Sashimi (3pcs)..

$8.99  

Salmon Sashimi (3pcs)
Salmon Sashimi (3pcs)
Salmon Sashimi (3pcs)..

$7.99  

Snapper Sashimi (3pcs)
Snapper Sashimi (3pcs)
Snapper Sashimi (3pcs)..

$7.99  

Shrimp Sashimi (3pcs)
Shrimp Sashimi (3pcs)
Shrimp Sashimi (3pcs)..

$7.99  

Ika Sashimi
Ika Sashimi
Ika Sashimi (1 order)..

$8.00  

Scallop Sashimi (3pcs)
Scallop Sashimi (3pcs)
Scallop Sashimi (3pcs)..

$10.00  

Octopus Sashimi (3pcs)
Octopus Sashimi (3pcs)
Octopus Sashimi (3pcs)..

$8.99  

Mackerel Sashimi (3pcs)
Mackerel Sashimi (3pcs)
Mackerel Sashimi (3pcs)..

$8.99  

Surf Clam Sashimi (3pcs)
Surf Clam Sashimi (3pcs)
Surf Clam Sashimi (3pcs)..

$7.99  

BBQ Eel Sashimi (3pcs)
BBQ Eel Sashimi (3pcs)
BBQ Eel Sashimi (3pcs)..

$10.00  

Uni Sashimi
Uni Sashimi
Uni Sashimi (1 order)..

$28.00  

Ikura Sashimi
Ikura Sashimi
Ikura Sashimi..

$15.00  

Flying Fish Egg Tobiko Sashimi
Flying Fish Egg Tobiko Sashimi
Flying Fish Egg Tobiko Sashimi (1 order)..

$15.00  

Crab Meat Sashimi (3pcs)
Crab Meat Sashimi (3pcs)
Crab Meat Sashimi (3pcs)..

$7.99  

Egg Sashimi (3pcs)
Egg Sashimi (3pcs)
Egg Sashimi (3pcs)..

$7.99  

Angus Beef Sashimi
Angus Beef Sashimi
Angus Beef Sashimi..

$17.99  

Showing 1 to 22 of 22 (1 Pages)